Reklamačné podmienky spoločnosti Euro Data Distribution s.r.o.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY Euro Data Distribution, s.r.o.
(ďalej „RMA“) platné od 1.11.2018 (upravené 31.7.2023)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a) Tieto záručné a reklamačné podmienky (RMA) upravujú vzťah medzi firmou Euro Data Distribution, s.r.o. (distribútor) a kupujúcim (dealerom) a dopĺňajú Rámcovú kúpnu zmluvu.

b) Vzťahy medzi distribútorom a dealerom pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa § 422 až 442. Nároky z vád tovaru sa riadia ustanoveniami §436 až §441 Obchodného zákonníka.

c) Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú RMA. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

d) RMA sú dostupné na internetovej stránke www.eurodata.sk


2. KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ

a) Pri osobnom odbere si tovar skontrolujte hneď pri preberaní tovaru. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru neprijímame.

b) V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný si tovar skontrolovať pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a množstvo) podľa prepravného listu, je povinný bezodkladne kontaktovať prepravcu a spísať zápis o škode. Následne je potrebné kontaktovať reklamačné oddelenie predávajúceho, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.

c) Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...) akceptujeme len do 24 hod od doručenia tovaru Kupujúcemu.

d) Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.

e) Kupujúci je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru (produktov) a čísel vyznačených na záručnom liste a pokiaľ zistí rozdiel, je povinný predajcu kontaktovať písomne do dvoch dní od prevzatia tovaru.


3. ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

a) Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť závada včas oznámená dodávateľovi produktu resp. servisnému stredisku a nároky vyplývajúce z nej uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

b) Na niektorých produktoch uvádzame dobu spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie produktu. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.

c) Dĺžka záručnej doby je uvedená na dodacom liste alebo ak to povaha tovaru vyžaduje (evidencia sériových čísiel) na záručnom liste. Informáciu o záručnej dobe na konkrétny produkt nájdete tiež na našej stránke www.eurodata.sk. Pokiaľ súčasťou dodávky tovaru nebol záručný list a zároveň záručná doba tovaru nie je uvedená na www.eurodata.sk, vzťahuje sa na produkt záruka 6 kalendárnych mesiacov.

d) Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na www stránke výrobcu. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.

e) Distribútor neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov.

f) Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

g) Záručná lehota tovaru opraveného prípadne vymeneného v reklamačnom poriadku dobieha podľa záruky pôvodného tovaru. Toto sa týka i prípadov, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom.


4. PREVZATIE VADNÉHO TOVARU

a) Miesto reklamácie: Ak má výrobca na území SR autorizované servisné strediská, tak miestom na vybavenie reklamácie je príslušný servis. V opačnom prípade je miestom na vybavenie reklamácie Euro Data Distribution, s.r.o., Kvačalova 5, 010 04 Žilina. Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu zo servisu ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisných stredísk. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru do servisného strediska sú hradené zo strany odosielateľa. Vyreklamovaný tovar v prípade oprávnenej reklamácie odosielame späť Kupujúcemu na naše náklady.

b) Potrebné dokumenty: Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia poškodeného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom, spolu s kópiou dodacieho a záručného listu a vyplneným formulárom AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU ďalej len “AVZ”). AVZ číslo si môžete prideliť sami na www.eurodata.sk. Akceptované budú iba úplné a správne vyplnené AVZ. Pri použití systému AVZ sa predávajúci zaväzuje najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa po obdržaní uvedeného formuláru poštou, mailom alebo faxom oznámiť kupujúcemu kód AVZ, ktorý mu bol pridelený. Po obdržaní AVZ postupujte nasledovne:

• Pridelené číslo AVZ VIDITEĽNE vyznačte na zasielaný balík. V prípade, že kupujúci zasiela viac ako jednu reklamáciu v jednom balíku, musí priložiť aj zoznam zasielaných reklamácií – SÚPISKU, v prípade, že táto nebude priložená, NEDAJÚ SA nárokovať rozdiely v obsahu zásielky.
• Pokiaľ kupujúci pošle na reklamáciu tovar bez prideleného AVZ čísla, môže predávajúci odoslať kupujúcemu tovar späť bez vybavenia reklamácie a na náklady kupujúceho.
• Po pridelení AVZ kódu doručí kupujúci predávajúcemu tovar na svoje náklady, obobne alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
• Opravený alebo vymenený tovar pošle predávajúci kupujúcemu na vlastné náklady.
Pokiaľ nebude na pridelené číslo AVZ zaslaný do jedného mesiaca od jeho vystavenia reklamovaný tovar, je nutné zažiadať o nové číslo AVZ (pôvodné číslo AVZ je po tejto lehote automaticky vyradené z evidencie predávajúceho )

c) Pri reklamácii tonerov a atramentových naplní musí byť na nich nalepený identifikačný štítok.


5. ODSTRÁNENIE ZÁVADY A VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY

a) Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na závady tovaru:

• ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, alebo originálny štítok výrobcu
• ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí
• použitím neautorizovaného softwaru
• použitím nekompatibilného spotrebného materiálu
• počítačovými vírusmi
• používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam kancelárskeho prostredia
• nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami
• neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar
• zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
• meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku apod.)

b) Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (ochranné pásky, pečate, a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovaru, ktorý už nie je možné vrátiť predávajúcemu. Súčasťou každého tovaru (produktu) je ochranný obal, bez ktorého nemožno reklamáciu realizovať. V týchto prípadoch je nutná individuálna dohoda s predávajúcim, ktorého poverení pracovníci reklamačného oddelenia stanovia, či je možné na tovar poskytnúť bezplatný záručný servis.

c) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzkovania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

d) Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený alebo použitý, poskytuje sa naň záruka len v prípadoch vyslovene uvedených.

e) Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov vo výške min. 13,- € bez DPH za jeden prípad, v prípade že:

• tovar je k reklamácii zaslaný bez prideleného AVZ čísla
• pri testovaní sa neprejaví popisovaná závada a tovar bude plne funkčný
• záruka na tovar už uplynula
• závada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom

f) Ak Predajca alebo poverená servisná organizácia zistí na reklamovanom tovare poruchu, vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným svojou povahou a technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho závady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

g) V prípade, že kupujúci požaduje v rámci reklamácie odstránenie závad výmenou za iný tovar (produkty) alebo odstránenie závad opravou či zľavou z kúpnej ceny, je vždy povinný predložiť predávajúcemu pri reklamácii:

• kompletný tovar v originálnom obale (antistatickom atd.), pri nedodržaní tejto požiadavky nesie kupujúci plnú zodpovednosť za škodu vzniknutú na tovare pri preprave a manipulácii z dôvodu neoriginálneho obalu
• základné dosky zasielajte samostatne, bez príslušenstva
• tovar iba s originálnou nálepkou (nie však nálepky od dealera)
• pevné disky s neporušenou protiprachovou izolačnou páskou a sériovým číslom
• procesory nesmú mať mechanicky poškodené jadro, ohnuté piny a nesmú byť tepelne poškodené
• boxované CPU v kompletnom stave, tj. vrátane chladiča
• flash disky posielajte minimálne s krytom konektora

Pri nedodržaní niektorej z týchto požiadaviek nebude tovar prijatý na reklamáciu a bude zaslaný kupujúcemu späť na jeho náklady.

h) Pokiaľ nebude možné riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť z objektívnych dôvodov opravou alebo výmenou za iný tovar, predávajúci poskytne kupujúcemu finančnú náhradu za reklamovaný tovar formou dobropisu.


6. ŠPECIFICKÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

a) LCD displeje - pri výrobe LCD displejov sú používané vysoko precízne a náročné výrobné techniky a postupy. Aj napriek tomu sa však na displeji môžu zobraziť vadné body, ktoré na zaznamenaný obraz nemajú žiadny efekt a nemajú štatút závady. Existuje však špecifikácia daná priamo výrobcami LCD displejov, ktorá definuje podmienky na počet a rozmiestnenie takýchto bodov po celej obrazovke, za ktorých je displej v rámci záruky vymenený. Informácie o špecifikácii vadných bodov pre uplatnenie záruky Vám poskytneme na vyžiadanie.

b) Tonery, optické valce a kazety - v prípade, že je z toneru alebo kazety spotrebované viac ako 10% obsahu náplne, výrobca reklamácie neuznáva. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety/tonera. K výtlačku doplňte informáciu o nastavení tlačiarne pri akom bol výtlačok vytvorený. Urýchlite tým proces vybavenia reklamácie. Kazety a tonery zasielajte tak, aby sa cestou k nám nemohli ešte viac poškodiť, prípadne poškodiť iný zasielaný tovar. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. Nezasielajte nám kazety a tonery refilované. Po ukončení práce s tlačiarňou skontrolujte, či sú kazety zaparkované na svojom mieste. Predídete tým zaschnutiu kazety, na ktoré sa záruka nevzťahuje.


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Záručné a Reklamačné podmienky. Všetky doplnky, zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na stránke www.eurodata.sk

b) V prípade, že Zákazník nesúhlasí s novými RMA, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.


8. AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKÁ

Záručné a pozáručné opravy vybraných produktov vykonávajú autorizované servisné strediská, ktorých zoznam nájdete na našej internetovej stránke v sekcii Ďalšie informácie / servisní partneri.