Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnutie rámcovej zmluvy.....


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Euro Data Distribution, s.r.o.
(ďalej „VOP“) platné od 1.11.2018 (aktualizované 1.6.2024)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 
a) Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP) upravujú vzťah medzi spoločnosťou Euro Data Distribution, s.r.o. (distribútor) a kupujúcim (dealerom) a dopĺňajú Rámcovú kúpnu zmluvu.

b) Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú VOP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

c) VOP sú dostupné na internetovej stránke www.eurodata.sk a v sídle distribútora.

d) Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov predkladá predávajúcemu informácie o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registru, kópie živnostenského listu a číslo občianskeho preukazu u fyzických osôb, osvedčenie o registrácii platcu dane) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať

 
 
2. DEALERSKÁ ZMLUVA
 
a) Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom, kde má ako predmet podnikania uvedené „kúpa a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti“ alebo „kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja“ alebo „predaj tovaru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky“.

b) Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru, ale predáva tento tovar tretím osobám.

c) Vzťahy medzi Distribútorom a Dealerom sa riadia Dealerskou zmluvou, VOP, Reklamačnými a Záručnými Podmienkami a ak nie sú týmito dokumentmi upravené inak príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dealerská zmluva – Rámcová kúpna zmluva upravuje základné vzťahy medzi Distribútorom a Dealerom.

d) Zmluvu môže podpísať len štatutárny zástupca firmy alebo nim splnomocnená osoba. Podpísanú zmluvu v 2 origináloch spolu s Výpisom z Obchodného registra alebo Živnostenským listom je potrebné doručiť na niektoré z našich pracovísk. Po podpise zmluvy našim štatutárom Vám pošleme jeden originál a zaregistrujeme Vás do nášho systému. Po registrácii sa môže dealer zaregistrovať do internetového obchodu, čím si zabezpečí prístup k dealerským cenníkom, k objednávaniu a rezervácii tovaru, k evidencii objednávok, k prehľadu o faktúrach a platbách, apod.
 
 
3. CENY TOVARU
 
a) Ceny tovaru v dealerskom cenníku sú výhradne určené pre predajcov výpočtovej a kancelárskej techniky a sú aktualizované na internetovej stránke www.eurodata.sk, alebo ich každý dealer môže dostávať na vyžiadanie emailom.

b) Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, apod.
 
 
4. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 
a) Objednávku možno doručiť osobne, poštou, faxom, internetovým obchodom alebo emailom. V prípade telefonickej objednávky môže Distribútor požadovať jej písomnú formu.

b) Na objednávke je potrebné uviesť skladové číslo objednaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy a kontaktnú osobu. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si vyhradzujeme právo na určenie spôsobu dopravy.

c) Dealer je si vedomý zodpovednosti a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel pre vstup do internetového obchodu.

d) Distribútor môže na objednávky uskutočnené prostredníctvo internetového obchodu poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma, ...).

e) Pri objednávke špecifického tovaru môže Distribútor požadovať od Dealera zálohu vo výške min. 30% z ceny tovaru. V prípade, že Dealer tento tovar neprevezme, bude mu vystavená faktúra storno poplatky vo výške zaplatenej zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry.

f) Pri reklamácii tonerov a atramentových naplní musí byť na nich nalepený identifikačný štítok.
 
 
5. FINANČNÉ PODMIENKY
 
a) Odber na hotovosť
Každý nový Dealer alebo Dealer bez kreditného limitu nakupuje tovar platbu vopred alebo s platbou v hotovosti.

b) Kreditný limit
Každému dealerovi s pravidelnými odbermi a dobrou platobnou disciplínou môže byť pridelený kreditný limit a doba splatnosti faktúr. Kreditný limit je celková suma nezaplatených pohľadávok, ktoré môže mať zákazník otvorené u Distribútora a je prepočítavaný každý deň v závislosti od obratu Dealera. Kreditný limit môže byť zrušený v prípade zlej platobnej disciplíny zákazníka.

c) Penalizácia
Dealer sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby môže mu byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,07% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia.

d) Dátum úhrady
Peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet distribútora, respektíve uhradením do pokladne distribútora.
 
 
6. DOKLADY
 
a) Dodací list
Dodací list je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo, druh tovaru a záručná lehota.

b) Záručný list
Ak si to druh tovaru vyžaduje, tak súčasťou dodávky je aj záručný list, ktorý obsahuje výrobné čísla tovaru

c) Záručné a Reklamačné podmienky
viď RMA podmienky

d) Faktúra
Štandardne vystavujeme faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti poskytnuté dealerom. Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom. Faktúry a aj ostatné doklady sú po prihlásení do Vášho účtu dostupné aj na internetovej stránke www.eurodata.sk.

7. ODBER, PREPRAVA A POISTENIE TOVARU
 
a) Osobný odber
Tovar je možné vyzdvihnúť osobne v našich skladoch v pracovných dňoch Pondelok - Piatok 8:30 – 17:00 hod. Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru. Pokiaľ nebude vyzdvihnutý tovar so špecifikáciou "osobný odber" do 10 dní od vystavenia faktúry, alebo dealer nezaplatí a neprevezme objednaný tovar poslaný na „dobierku“, môže distribútor požadovať od dealera zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny záväzne objednaného a neodobratého tovaru.

b) Preprava tovaru
Na žiadosť odberateľa zabezpečíme prepravu tovaru do 24 pracovných hodín vlastným rozvozom, špedičnou službou alebo poštou. V prípade, že objednávku k nám doručíte do 17:00 a tovar je na sklade, bude vám doručený podľa našich možností v nasledujúci pracovný deň.

c) Kontrola zásielky
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar po prevzatí tovaru od predávajúceho alebo po jeho prevzatí od dopravcu na zmluvou určenom mieste Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, ako náhle sa tovar dostane do jeho držby. V prípade doručovania tovaru kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru pred podpisom súpisky skontrolovať údaje uvedené na prepravnom liste. Pokiaľ údaje nesúhlasia so skutočnosťou, alebo je porušený či inak znehodnotený originálny obal (kartónová krabica alebo fólia u paletových zásielok), poškodená originálna jedinečná páska alebo u paletových zásielok nesúhlasí počet balíkov na palete, je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť na prepravný list dopravcu a spísať s ním zápis o škode, prípadne tovar odmietnuť ako celok. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný informovať ihneď predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať i vecný obsah zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Pokiaľ obsah zásielky nezodpovedá dodaciemu listu, je príjemca povinný dané rozdiely uviesť na prepravnom liste a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Pokiaľ to dopravca odmietne, je kupujúci povinný dodávku odmietnuť ako celok. Podpisom súpisky dopravcovi kupujúci potvrdzuje prevzatie všetkých produktov, ktoré sú súčasťou dodávky tovaru. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do jedného pracovného dňa od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

d) Prehlásenie o zhode
Predávajúci prehlasuje, že pri uvádzaní tovaru na trh plní povinnosti zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, pričom prehlásenie o zhode v zmysle ust. § 13 tohto zákona je k dispozícii kupujúcemu na elektronickej adrese predávajúceho www.eurodata.sk.

e) Náklady na prepravu
Náklady na dopravu tovaru v rámci SR hradí v plnej výške distribútor. Pri objednávke pod nižšie uvedené hodnoty (bez DPH) účtujeme manipulačný poplatok:

Spôsob dopravy

Objem
< 100 €

Objem
=/> 100 €

Osobne

bezplatne

bezplatne

Špedícia

5 €

0 €

Dobierka

6,5 €

0 €

Špedícia sobotné doručenie

8,5 €

4,5 €

Dobierka sobotné doručenie

8,5 €

4,5 €Aktuálnu výšku dopravných nákladov mimo územia SR poskytujeme na vyžiadanie.

V prípade, že nevybavíme celú objednávku z dôvodu nedostatku tovaru, manipulačný poplatok bude účtovaný iba pri odoslaní prvej časti zásielky.
Pri individuálne dohodnutých cenách sa výška prepravného stanovuje dohodou.

f) Poistenie tovaru
Pri posielaní tovaru je každá zásielka automaticky poistená do nasledovnej výšky v závislosti od prepravnej spoločnosti a krajiny doručenia:

Slovensko
UPS do 3320 EUR s DPH / možné pripoistenie 1% z čiastky nad uvedenú sumu.

DPD do 2500 EUR s DPH / možné pripoistenie 1% z čiastky nad uvedenú sumu (max. 10 000€)

Ak chce Dealer poistiť zásielku nad vyššie uvedené sumy, musí to uviesť na objednávke alebo písomne o to požiadať Distribútora. Skutočná hodnota pripoistenia bude Dealerovi fakturovaná. Distribútor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nad vyššie uvedené sumy.

g) Vrátenie tovaru
Tovar je možné vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Za vrátenie objednaného a správne dodaného tovaru si distribútor vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 5% z ceny tovaru, najmenej však štandardný spracovateľký poplatok vo výške 5 € bez DPH.

h) Pozastavenie dodávok
Distribútor môže zastaviť dodávanie tovaru Dealerovi, ak má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti viac ako 5 dní, alebo má prekročený kreditný limit. Tovar je pre dealera naďalej rezervovaný a môže ho dostať po úhrade príslušných faktúr alebo po zmene kreditného limitu.
 
 
8. ZAPOŽIČANIE TOVARU
 
a) Podmienky zapožičania
Dealerovi, ktorý má pridelený kredit a nemá pozastavené dodávky, je možné zapožičať tovar na skúšanie a predvedenie koncovému zákazníkovi. Žiadosť o zapožičanie musí obsahovať rovnaké údaje ako pri objednávaní tovaru. Požadovaná doba zapožičania tovaru nesmie presiahnuť dobu splatnosti faktúr.

b) Vrátenie zapožičaného tovaru
Dealer je povinný zapožičaný tovar do stanovenej doby vrátiť naspäť distribútorovi na sklad. V prípade ak Dealer nevráti Distribútorovi zapožičaný tovar načas, je povinný uhradiť celú sumu tovaru na základe vystavenej tovarovej faktúry. Tovar zostáva až do jeho uhradenia vlastníctvom distribútora. Vrátenie tovaru musí byť vždy písomne potvrdené pracovníkom skladu. Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú zákazníkovi vyúčtované skutočné náklady na opravu alebo kompletizáciu tovaru.
 
 
9. Spätný odber elektronického odpadu
 
a) Podľa § 54a ods. 14 a § 54c zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. zabezpečuje predávajúci spätný odber elektronického odpadu.

b) Predávajúci zabezpečí od kupujúceho spätný odber elektronického odpadu u tovaru, ktorý kupujúci nakúpil od predávajúceho. Elektronický odpad musí mať charakter uceleného zariadenia.
 
 
10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem distribútorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to najmenej v nasl. rozsahu:

- titul, meno priezvisko
- adresa vrátane elektronických kontaktov
- audio kontakty, t.j. tel. mobil, skype a pod.

na účely spracúvania osobných údajov v informačnom systéme distribútora na dobu trvania obchodného vzťahu. Rovnako tak Kupujúci vyjadruje súhlas, aby s jeho osobnými údajmi rovnakým spôsobom nakladali aj osoby ktoré spracúvajú účtovníctvo, alebo vykonávajú obdobnú činnosť pre Distribútora. Tento súhlas je možno kedykoľvek písomne odvolať.

V prípade, že kupujúci požaduje zaslanie tovaru priamo koncovému zákazníkovi a to fyzickej osobe, tak v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) udeľuje prevádzkovateľovi (Euro Data Distribution, s.r.o., Krajná 10, Bratislava 821 04, IČO: 52003264) súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu zásielky v rozsahu:
- titul, meno priezvisko
- adresa vrátane elektronických kontaktov
- audio kontakty, t.j. tel. mobil, skype a pod.

na účely spracúvania osobných údajov v informačnom systéme distribútora na dobu trvania obchodného vzťahu. Rovnako tak Kupujúci vyjadruje súhlas, aby s týmito údajmi rovnakým spôsobom nakladali aj osoby ktoré spracúvajú účtovníctvo, vykonávajú prepravu zásielok alebo vykonávajú obdobnú činnosť pre Distribútora. Kupujúci udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu, počas ktorej je registrovaný u prevádzkovateľa a berie na vedomie, že súhlas poskytuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
a) Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Podmienky. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.eurodata.sk minimálne 30 dní vopred.

b) V prípade, že Dealer nesúhlasí s novými VOP, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.